Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri Lanka

Home Administrative Structure Samurdhi Divisions

Samurdhi Divisions

S. No Officers' Name Divisions Div.No
1 Mrs. Kunanayaham Thangavel Murakottanchenai 199
2 Mr. Muthtulingam Thambimuththu Thevapuram 199A
3 Mrs. Manimehalai Yoganathan Santhively 200
4 Mrs. Saraswathi Baskaran Thihilivettai 200A
5 Mr. Kanapathipillai Neminathan Palayadithona 200B
6 Mr. Kanapathipillai Thurarajasingam Kiran east 203
7 Mr. Sithamparanathan Thayaparan Kiran west 203A
8 Mrs. Kanithevi Tharmalingam Korakallimadu 203C
9 Mr. Murugan Pathmanathan Perillavely 209
10 Mr. Karunaharan Varathan Muruthanai 209A
11 Mr. Samiththambi Thambiyappa Koravely 209B
12 Mr. Samiththambi Rajenthiran Poolakadu 209C
13 Mr. Murugan Pathmanathan Kudumbimalai 209D
14 Mr. Velayutham Pathmasri Vahaneri 210
15 Mr. Jehatheeswaran Suresh Vadamunai 210A/I
16 Mr. Jehatheeswaran Suresh Uththuchenai 210A/II
17 Mr. Pushpamalar Varatharajah Punanai West 210E
18 (Nill) Kallichchai 210A

 

Office Contact Number
Samurdhi Office 065-3649957
Samurdhi Bank 065-3654806