Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri Lanka

Home Contact Contact Details

Contact Details

 

Divisional Secretary

Mr. K. Thanapalasundaram

Tel : 065-3656957

Asst. Divisional Secretary

Mrs.Thayavathi Gowreeswaran

Tel : 065-3652165

Accountant

Mr.Velmuruhu Velrajasekaram

Tel : 065-3655152

 

 

Assistant Director of Planning

Mr.S.Sabesh

Tel : 065-3657600

 

Samurdhi Office 065-3649957
Samurdhi Bank 065-3654806